duminică, 12 decembrie 2010

Obiceiuri de iarna - Buhaiul


TOMA CĂTĂLIN,CLASA A X-A E

COORD: PROF. RUSU DOINA


Buhaiul, numit în Ialomiţa şi în sudul Moldovei ”buga”, era un vas de lemn de forma unei putinici, cu fundul acoperit cu piele de capră sau de oaie, bine întinsă şi legată cu un cerc sau strânsă cu o frânghie. Prin mijlocul acestei piei trece o şuviţă de păr de cal fixată în interior cu un nod sau cu băţ trecut printr-un laţ. Gura vasului este deschisă. Unul din flăcăi ţinea buhaiul, iar altul, cu degetele muiate în borş, în apă cu sacâz sau numai în apă, trăgea şuviţa de păr, producând un zgomot surd, întărit de cutia de rezonanţă a vasului. Cuvântul buhai a ajuns la noi, probabil, prin imtermediul limbilor slave: rus. - bugai, pol. - buhai, ceh. - buga, cum se spune în Ialomiţa şi în sudul Moldovei. Obiectul menit să imite mugetul taurului, simbol al fertilităţii, a fost cândva răspândit în întreaga Europă. La cehi este cunoscut şi azi sub numele de bukal sau bukaci, denumirea fiind în legătură cu zgomotul pe care îl face. La unguri se numeşte burgato, tot o denumire onomatopeică. La germani se numeşte Rummeltop sau Brummtorf, tot după zgomotul pe care îl face (torf înseamnă oala de pământ, de lut). Obiceiul a dispărut demult în Europa apuseană şi, acolo unde mai există, şi-a pierdut sensul tradiţional şi este practicat mai mult ca un joc de copii.

***

Winter Habits - Bittern

Bittern called in Ialomita and southern Moldova "Buga", was a wooden vessel shaped like a little, with the bottom covered with goat or sheep skin, tight and tied with a close circle or a rope. By the middle of the hides overlooking a strand of horsehair attached inside with a knot or a stick passed through a trap. Mouth of the container is opened. One of the boys held the bittern, and the other with fingers dipped in broth, water or resin only with water, pulling strands of hair, creating a thud, reinforced by the sounding of the vessel. Word has reached us bull, probably by imtermediul Slavic languages: Russian. - Buga, pol. - Bull, Czech. - Buga, as they say in Ialomita and southern Moldova. The object designed to imitate the lowing bull, symbol of fertility, was once widespread throughout Europe. The Czech is now known as the bukal or bukaci, the name being related to the noise it makes. The Hungarians called burgato, also an onomatopoeic name. The Germans called Rummeltop or Brummtorf, everything after that makes noise (torf mean pot of soil, clay). The custom has disappeared long ago in Western Europe, and where there is, and has lost the traditional sense and is practiced more as a children's game.
Niciun comentariu: